ข้อมูลวีดีโอ

ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

หมวด: การศึกษา

คงเหลือ:

เนื้อหา

<p><u><span style="font-family:inherit; font-size:18px">รายละเอียดเนื้อหา</span></u></p>

<ul>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">พื้นฐานเคมี และสารรอบตัว ,การแยกสาร</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">การแยกสาร,การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">การเปลี่ยนของสาร และน้ำเพื่อชีวิต</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">ความเข็มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">สารละลาย กรดเบส</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">สารละลาย กรดเบส</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี</span></span></li>
<li><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif; font-size:inherit"><span style="font-family:inherit; font-size:16px">อะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี</span></span></li>
</ul>