ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แม็คเอ็ดดูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทำงานของอวัยวะในพืชและสัตว์ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกุล