ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แนวทาง...และแบบอย่างการลงทุนปลูกผักไร้ดินเพื่อการค้าครบวงจร
หมวด : การเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พัชรี สำโรงเย็น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ต้อง ยอมรับว่าอาชีพหลักของคนไทยกว่าครึ่งคือการทำการเกษตร ซึ่งปัญหาหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเมื่อปลูกพืซผักผลไม้แล้วได้ผลผลิตต่ำ ไม่มีคุณภาพ หรือถูกคุกคามจากโรคและแมลงศัตรูอยู่ตลอด ทำให้ต้องเสียเงินในการใช้ปุ๋ยยาในการช่วยบำรุงและป้องกันกำจัดแมลง จนไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ อีกทั้งสารเคมีและยากำจัดแมลง ยังทำลายสุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย โดยเฉพาะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากสำหรับการผลิตในระดับการค้า ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำ "การปลูกพืซไร้ดิน" เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินเข้ามาใช้ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชบนดินที่มีสภาพความสมบูรณ์ของดินไม่เพียงพอ เนื่องจากการปลูกพืชไร้ดินสามารถผลิตได้ตลอดปี ไม่จำเป็นต้องพักดิน ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพกว่า สามารถควบคุมการให้สารละ ลายธาตุอาหารให้เหมาะสมกับพืชได้ โรคและแมลงศัตรูลดลงกว่าครึ่ง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญสะอาด ปลอดภัย เป็นพืชปลอดสาร 100% แต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินค่อนข้างมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน และต้นทุนในการปลูกแต่การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินค่อนข้างมีระบบการท้างานที่ซบซ้อน และตนทุนในการปลูกครั้งแรกค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการทำหนังสือ "แนวทาง...และแบบอย่างการลงทุนเพาะปลูกผักไร้ดิน เพื่อการค้าครบวงจร" ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินในระดับพาณิชย์ ซึ่งเนื้อหาในเล่มได้เน้นไปที่ การปลูก "ผัก" แบบไร้ดินในระบบต่างๆ ทั้งแบบไฮโดรโปนิกส์ แอโรโปนิกส์ และแบบใช้วัสดุปลูก การลงทุน การทำการตลาด รวมถึงบทสัมภาษณ์จากทั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร้ดิน และเชียนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบครบวงจร ร่วมให้มุมมองแง่คิดและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจด้านนี้ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ, เซนไฮโดรโปนิกส์, ฟาร์มใบผักวัชรพล, ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร และผู้อนุเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด สำหรับเนื้อหาวิชาการบทสัมภาษณ์ และภาพประกอบต่างๆ ในเล่ม