ข้อมูล eBook

ชื่อ: Hello AEC จีน

ผู้แต่ง: จุรี สุชนวนิช

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวจีน เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ กับประเทศจีน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:06
2016-10-04 00:10