ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ผู้แต่ง: อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อหาของบทเรียนมีการฝึกพัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และแทรกหลักไวยากรณ์เพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-10-11 01:10
2017-01-25 09:10