ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียง (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ราคาใหม่)

ผู้แต่ง: อ.เคน จันทร์วงษ์

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ และมีคำถามท้ายบทเพื่อฝึกทักษะ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-10-11 01:10
2017-01-30 21:32
2017-01-03 00:00
2016-07-06 01:00