ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

ผู้แต่ง: พล.ต.ต.สุพจน์ ณ บางช้าง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย ขอบเขตของการใช้กฎหมาย วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของการใช้กฎหมาย ผู้ใช้กฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ปละกฎหมายส่วนท้องถิ่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะบุคคล ทรัพย์นิติกรรม หนี้และสัญญา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-19 01:07
2018-12-29 01:13
2018-02-17 01:05
2017-07-27 01:08
2017-06-05 08:38
2017-02-16 08:32
2016-08-24 01:01
2016-07-12 00:29
2016-07-01 00:39