ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ Access 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2009-2010)

ผู้แต่ง: นันทนี แขวงโสภา

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

นี่คือหนังสือที่แนะนำการใช้งาน Access 2007 อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ อธิบายขั้นตอนการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ เนื้อหาทั้งหมดจะมีรูปภาพประกอบด้วยทุกขั้นตอนในแบบ Visual Guide & Step by Step เพื่อให้เข้าใจง่าย และมองเห็นวิธีการได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติตามและเห็นผลได้ทันที ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง Table เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด , การสร้าง Form ในระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า , การนำ Query และ Macro มาใช้ควบคุมการทำงานของระบบและการสร้าง Report เพื่อนำเสนอข้อมูลไปยังผู้ใช้ นอกจากนี้ในภาคผนวกท้ายเล่มยังพูดถึงวิธีติดตั้งและใช้งาน Microsoft SQL Server 2005 Expression สำหรับพัฒนาและตรวจสอบการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server แบบ off-line บน local server ก่อนเชื่อมต่อจริงกับเซิร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่ายให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย