ข้อมูล eBook

ชื่อ: สู่แดนพุทธองค์-สารนาถ

ผู้แต่ง: พระราชรัตนรังษี          

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดา ซึ่งพุทธสถาน ณ เมืองสารนาถนี้เองที่พระพุทธองค์ตรัสเชิญชวนให้พุทธบริษัทได้เข้าไปสัมผัสทั้งกายและใจ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ในครั้งพุทธกาลเคยเป็นบริเวณที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาให้กับโกณฑัญญะจนได้ ดวงตาเห็นธรรม และอุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา และในกาลต่อมา ณ ที่แห่งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้เป็นที่ประชุมของพุทธสาวก ๖๐ องค์เพื่อให้เป็นพระธรรมทูตออกไป ประกาศศาสนาในภูมิภาคต่างๆ