ข้อมูล eBook

ชื่อ: สู่แดนพุทธคยา  

ผู้แต่ง: พระราชรัตนรังษี          

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับเส้นทางสู่การตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกเมืองที่พระพุทธองค์ทรงเคย เสด็จผ่าน รวมถึงเคยเสด็จประทับ สถานที่ในอดีตที่มีผู้คนเข้ามาขอฟังธรรมจากพระองค์หลังจากที่ได้รู้ว่า ณ บัดนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์แล้ว อีกทั้งยังมีเรื่องราวของกำเนิดภิกษุณีรูปแรกและวัด ในศาสนาพุทธแห่งแรกของโลก ที่สำคัญคือตำนานต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปัจจุบันขยายหน่อไปเติบโต เป็นที่สักการบูชาของชาวพุทธในอีกหลายประเทศรวมถึงวัดในประเทศไทยด้วย