ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

นิทานพื้นบ้านของประชาคมอาเซียน
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : สีม่วง
หมวด : 300 สังคมศาสตร์ (สีม่วง)
เลขทะเบียนหนังสือ : 041578
เลขหมู่หนังสือ : 398.20959
สำนักพิมพ์ : พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
ผู้แต่ง : วิเชียร เกษประทุม
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : พบกับนิทานพื้นบ้านแสนสนุกจากชนชาติในประชาคมอาเซียน ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และสภาพความเป็นอยู่ของชนชาติต่างๆ ในประชาคมอาเซียนอีกด้วย