ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

เงินทองของมีค่า : คู่มือผู้สอน : ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : สีม่วง
หมวด : 300 สังคมศาสตร์ (สีม่วง)
เลขทะเบียนหนังสือ : 041567
เลขหมู่หนังสือ : 332.41
สำนักพิมพ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้แต่ง : โครงการพัฒนาความรู้เยาวชน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : -