ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : สีน้ำตาล
หมวด : 600 เทคโนโลยี (สีน้ำตาล)
เลขทะเบียนหนังสือ : 041569
เลขหมู่หนังสือ : 658.311
สำนักพิมพ์ : ดวงกมลสมัย
ผู้แต่ง : นเรศ สุรสิทธิ์
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุเนื้อหาที่ครบวงจรเริ่มตั้งแต่การมองหางานจากสื่อโฆษณาต่างๆ (รวมถึงที่ไม่ประกาศใสสื่อโฆษณาด้วย) จากนั้นอธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Application Form) และการเขียนประวัติย่อ (RESUME) พร้อมตัวอย่างการกรอกใบสมัครงาน (Application Form) เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกวิธี จากนั้นพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะนำคำถามทั้งยอดฮิตและคำถามทั่วไปพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้สมัครได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการเข้าสอบจริง พร้อมกับตัวอย่างการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษในหลายตำแหน่งงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบจริง ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งสำหรับการสอบสัมภาษณ์งาน คือผู้สอบส่วนมากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่เป็น ไม่รู้จะพูดอย่างไร ไม่รู้จะพูดอะไร เป็นต้น (แม้จบเอกภาษาอังกฤษอาจเจอปัญหานี้) ที่กล่าวว่าหนังสือสมัครงานและสัมภาษณ์งานเล่มนี้ครบวงจรเพราะได้เสนอแนวทางการพูดภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่ใช้โครงสร้างไวยากรณ์เป็นพื้นฐานซึ่งจะสามารถนำไปใช้ฝึกให้เกิดผลได้แน่นอน พร้อมกันนี้นั้นหนังสือเล่มนี้จึงต่างจากหนังสือสมัครงานเล่มอื่นและด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังหางาน กำลังสมัครงานเพื่อให้ได้งานทั้งผู้สมัครหน้าใหม่และผู้สมัครหน้าเก่า ที่ต้องการงานที่ดีกว่าเดิม